Behandling af personoplysninger hos Stenhøj

Dataansvarlige

Nexion Northern Europe A/S, cvr-nr. 16 17 43 94, Barrit Langgade 188 – 190, 7150 Barrit, tlf.nr. 76 82 12 22, stenhoj.dk (herefter ”Stenhøj”), er dataansvarlig for oplysninger, vi modtager i forbindelse med driften af vores virksomhed i forhold til kunder og leverandører.

Vores kontaktoplysninger er tlf.nr. 76 82 12 22 og e-mailadresse salgdk@stenhoj.dk.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på mailadressen salgdk@stenhoj.dk

Formål og retsgrundlag
Stenhøj driver virksomhed indenfor den automotive industri og indgår således aftaler med kunder og leverandører, ligesom Stenhøj afgiver tilbud til kunder. De personoplysninger, der behandles, vedrører tillige enhver fysisk person, der repræsenterer kunden eller leverandøren, herunder disses medarbejdere.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at opfylde kontraktforhold med henholdsvis kunder og leverandører i form af leverancer og serviceydelser, herunder i forbindelse med tilbudsgivning. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er således, at behandlingen er nødvendig af hensyn til Stenhøjs indgåelse, forhandling og opfyldelse af kontraktforhold med kunder og leverandører, herunder levering af serviceydelser, samt den legitime interesse i at behandle personoplysningerne som Stenhøj måtte have i denne forbindelse.

Kategorier af personoplysninger
Som led i kunde- og leverandøradministrationen behandler Stenhøj personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, e-mail, adresse, telefon og mobilnummer samt bankoplysninger. Behandlingen af personoplysningerne vil kun finde sted, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som kunden eller leverandøren har indgået med Stenhøj eller for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden, leverandøren eller Stenhøj i forbindelse med den generelle kunde- og leverandøradministration.

Modtagere af personoplysninger

Stenhøj stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Stenhøj videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som kunden eller leverandøren har indgået med Stenhøj eller for at varetage kundens og leverandørens interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være tredjeparter, som f.eks. koncerninterne selskaber i EU, transportører, konsulenter, offentlige myndigheder, underleverandører, hvis det er påkrævet efter lovgivningen, at personoplysninger skal videregives, eller hvis det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden, leverandøren eller Stenhøj.

Stenhøj overlader personoplysninger til systemleverandører i henhold til databehandlingsaftaler med det formål at bruge it-systemer.

Opbevaringsperiode
Stenhøj opbevarer som udgangspunkt sine kunders og leverandørers personoplysninger indtil 5 år efter kontraktforholdets ophør, med mindre en relevant retlig interesse berettiger, at personoplysningerne opbevares længere. Dette afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler.

De registreredes rettigheder
De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

 • Ret til at få indsigt i de oplysninger der behandles,
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet,
 • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger inden tidspunktet for dens almindelige generelle sletning,
 • Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
 • Ret til at modtage de registrerede oplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring.

Sikkerhed
Stenhøj har vedtaget regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter personoplysningerne mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Stenhøj udvikler løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at systemerne er sikre og beskyttede.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, som resulterer i en for kunden eller leverandøren høj risiko for it-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller væsentlig ulempe, vil Stenhøj hurtigst muligt give meddelelse om sikkerhedsbruddet

Henvendelser om at få adgang til personoplysninger, få dem rettet eller slettet eller om indsigelser mod Stenhøjs databehandling, vil blive besvaret hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af henvendelsen. Klager over Stenhøjs behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatlsynet.dk


Privacy Policy

Data Controller
Nexion Northern Europe A/S, reg.no. 16 17 43 94, Barrit Langgade 188 – 190, 7150 Barrit, tel. +45 76 82 12 22, www.stenhoj.dk (hereinafter "Stenhøj") is the data controller regarding the information we receive in connection with the management of our companies in relation to customers and suppliers.

Our contact information is tel. +45 76 82 12 22 and the e-mail address is salgdk@stenhoj.dk.dk.

If you have any questions regarding the processing of your personal information, please contact us at stenhojdk.dk.

Purpose and legal basis
Stenhøj operates within the automotive industry and thus enters into contracts with customers and suppliers and provide tenders for our customers. The personal data processed also relates to any natural persons representing the customer or supplier, including their employees.

The purpose of the processing of personal information is to fulfill contractual relationships with customers and suppliers in the form of deliveries and services, including in connection with tenders. The legal basis for processing personal information is that the processing is necessary for Stenhøj's conclusion, negotiation and fulfillment of contractual relations with customers and suppliers, including delivery of services, as well as the legitimate interest in processing personal information which Stenhøj may have in this regard.

Categories of personal information
As part of the customer and supplier administration, Stenhøj processes personal information, including name, contact information, email, address, telephone and mobile number, organization number as well as bank details. The processing of personal information will only take place to the extent necessary for the performance of the contract that the customer or supplier has entered into with Stenhøj or for the safeguarding of a legitimate interest of the customer, the supplier or Stenhøj in connection with the general customer and supplier administration.

Recipients of personal information
Stenhøj does not make personal information available to others for marketing or similar purposes.

Stenhøj only discloses personal information if required for the purpose of fulfilling the contract that the customer or supplier has entered into with Stenhøj or to safeguard the interests of the customer and supplier. Typical recipients of personal information will be third parties, such as intra-group companies within the EU, carriers, consultants, public authorities, subcontractors, if required by law, that personal information must be disclosed or if required for the purpose of safeguarding a legitimate interest of the customer, the supplier or Stenhøj.

Stenhøj leaves personal information to suppliers according to data processing agreements with the purpose of using various IT systems.

Retention Period
Stenhøj retains personal information up to 5 years after the termination of the contract, unless a relevant legal interest justifies the retention of personal information. This is determined based on a factual assessment of the importance of the information in conjunction with the applicable limitation regulation.

The rights of the data subjects
The data subjects have according to the GDPR:

 • Right to gain insight into the personal information being processed,
 • Right to get incorrect personal information corrected,
 • In special cases right to be allowed to have personal information deleted before the retention period has expired,
 • In certain cases right to have the processing of the personal information restricted so that in future, apart from storage, it may only be processed with prior consent or for the purpose of determining, enforcing or defending legal requirements, or for protecting a person or important public interest.
 • In certain cases right to object to otherwise legitimate processing of the personal information, and
 • Right to receive the personal information in a structured, commonly used and machine-readable format, or to have the personal information transferred to another data controller.

Security
Stenhøj has implemented data security measures that contain instructions and security procedures that protect personal information from being destroyed, lost or modified and against unauthorized access, disclosure or unauthorized persons gaining knowledge of them.

Stenhøj continuously develops security policies and procedures to ensure that Stenhøj’s systems are secure and protected.

In case of a security breach resulting in a high risk of IT theft, financial loss, reputation loss or significant disadvantage for the customer or supplier, Stenhøj will report the security breach as soon as possible.

Any request for access to personal data, correcting or deleting or objecting to Stenhøj's data processing will be responded to as soon as possible and no later than one month after receipt of the request. Complaints about Stenhøj's processing of personal information can be submitted to the Danish supervisory authority; Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Copenhagen K, tel. 33193200 or via e-mail: dt@datatlsynet.dk

Download som pdf

×