Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre andet fremgår af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler med og leverancer fra Nexion Northern Europe A/S (”Stenhøj”), uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for Stenhøj, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Stenhøj. Tilbud fra Stenhøj, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Stenhøj i hænde inden 30 dage fra tilbuddets afgivelse. Ændringer i eller tillæg til en oprindelig aftale er ikke bindende for Stenhøj uden skriftlig bekræftelse fra Stenhøj. Aftalt leveringsdato er kun gældende, såfremt køber er blevet kreditgodkendt, når forudbetaling er indgået på Stenhøjs bankkonto rettidigt eller remburs er modtaget rettidigt. Annullering af ordrer på standardprodukter, der er fremstillet eller er under fremstilling, kan kun accepteres mod et annulleringsgebyr på op til 50% af ordresummen, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Annullering af ordrer på specialprodukter kan kun accepteres mod et annulleringsgebyr på op til 80% af ordresummen, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

2. Stenhøjs ydelse

Stenhøjs ydelse omfatter alene det, der fremgår af Stenhøjs tilbud/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter Stenhøj sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning. Oplysninger indeholdt i kataloger, prislister og anden produktinformation fra Stenhøj er alene bindende for Stenhøj, i det omfang aftalen med køber udtrykkeligt henviser til sådanne oplysninger. Stenhøj forbeholder sig i øvrigt ret til uden varsel at foretage ændringer af oplysninger indeholdt i det nævnte materiale. Alle tegninger og teknisk dokumentation og alle immaterielle rettigheder, herunder software, og tilsvarende materialer og oplysninger, som overlades af Stenhøj til køber, forbliver Stenhøjs ejendom. Materialet må således kun benyttes i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de af Stenhøj leverede produkter og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.

3. Levering

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab Stenhøjs lager (Incoterms 2010 ”Ex Works”), således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne, når de er klar til afhentning, eller hvis leveringsbetingelserne afviger fra ab Stenhøjs lager, når levering har fundet sted. Stenhøj accepterer ikke udskudt leveringstermin fra køber, medmindre køber har fremsat skriftlig anmodning herom senest 3 uger før aftalt levering af standardprodukter og 6 uger før aftalt levering af specialprodukter eller før levering af ordrer med en kombination af både standardprodukter og specialprodukter. Hvis rettidig anmodning ikke er fremsat, fakturerer Stenhøj køber på den aftalte leveringsdato. Køber vil blive pålagt et håndterings- og opbevaringsgebyr på 2% af den totale ordresum pr. påbegyndt måned, hvis produkterne opbevares på Stenhøjs adresse udover 14 dage fra aftalt leveringsdato. Stenhøj er berettiget til at levere produkter op til 5 arbejdsdage før den aftalte leveringsdato. Stenhøj er berettiget til at foretage del-leveringer og betaler for alle yderligere omkostninger som følge heraf. I det omfang Stenhøj i henhold til særskilt aftale med køber medvirker til at arrangere transport af varerne, sker dette udelukkende for købers regning og risiko. I mangel af anden skriftlig aftale mellem parterne, påhviler det således køber at forsikre varerne fra tidspunktet for leveringen, herunder at tegne eventuel transportforsikring. Såfremt varerne i henhold til særskilt skriftlig aftale med køber skal installeres, sammenbygges eller monteres af Stenhøj eller dennes underleverandør, således at Stenhøj i denne forbindelse har accepteret at bære risikoen for varerne indtil de er installeret, sammenbygget eller monteret, er køber forpligtet til at sørge for, at varerne forsikres eller medforsikres af køber eller tredjemand (f.eks. af bygherre eller totalentreprenører i form af Contractors All Risk/Erection All Risk ) med Stenhøj som den forsikrede part, indtil varerne er installeret, sammenbygget eller monteret af Stenhøj eller dennes underleverandør.

4. Priser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab lager, ekskl. transport, emballage, moms og andre afgifter.

5. Betalingsbetingelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser og i mangel af anden aftale netto kontant. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 2 % per måned. Herudover fremsendes rykkerbrev(e) indeholdende særskilt rykkergebyr. Stenhøj gør endvidere køber opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering af kreditkunder hos godkendte kreditoplysningsbureauer.

6. Forsinkelse

Med mindre andet er skriftligt angivet i Stenhøjs tilbud eller ordrebekræftelse eller parternes aftale, er det af Stenhøj angivne leveringstidspunkt anslået efter Stenhøjs bedste skøn. Såfremt det angivne leveringstidspunkt overskrides, kan køber ved skriftlig meddelelse til Stenhøj kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 3 uger, dog minimum 6 uger, hvis der er tale om varer, som er specielt tilvirket til køber eller varer, som normalt ikke lagerføres af Stenhøj. Leverer Stenhøj ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til Stenhøj annullere aftalen for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som ikke måtte være leveret. Er der tale om varer, som er tilvirket specielt til køber, eller som normalt ikke lagerføres af Stenhøj, er det yderligere en betingelse for købers ret til at annullere aftalen, at køber dokumenterer, at forsinkelsen indebærer, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet, hvis køber skal aftage varen på trods af forsinkelsen. Herudover kan køber ikke rejse krav mod Stenhøj som følge af forsinkelse.

7. Fordringshavermora

Undlader køber, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente det købte, er Stenhøj, efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til på ny at aftage ydelsen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende salgsprovenuet til afskrivning på Stenhøjs tilgodehavende hos køber.

8. Mangler

Stenhøj forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved den af Stenhøj leverede ydelse, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 11 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra datoen fra Stenhøjs’ levering til køber. Stenhøj er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering. Køber er forpligtet til at give Stenhøj adgang til afhjælpning på et aftalt tidspunkt, hvor det købte skal stilles til rådighed for Stenhøj. Stenhøjs mangelansvar bortfalder, såfremt der uden Stenhøjs skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på anden måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale med Stenhøj.

9. Produktansvar

Stenhøj er ansvarlig for produktansvar i henhold til gældende lovgivning. Dækningssum er max. pr. år DKK 10.000.000 for produktansvar og til dækning af ingrediensskade/-tab og komponentskade/-tab. Produktansvaret omfatter ikke transport- og tilbagekaldelsesomkostninger og lignende. I det omfang Stenhøj har ydet rådgivning til køber, er Stenhøj alene ansvarlig for skader som følge af rådgivningen, som skyldes Stenhøjs uagtsomhed. Købers erstatningskrav kan ikke overstige størrelsen af det aftalte rådgivningshonorar – og i mangel af et særskilt aftalt rådgivningshonorar - den del af købesummen for en vare, som med rimelighed må henføres til rådgivningen. Stenhøj er ikke ansvarlig for fejl eller skader, som forvoldes af selvstændige medvirkende underleverandører. Det præciseres (idet der tillige henvises til pkt. 10), at Stenhøj i forhold til det ovenfor anførte produkt-og rådgiveransvar i intet tilfælde er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

10. Generel Ansvarsfraskrivelse

Stenhøj kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser og mangler udover det i pkt. 6 og pkt. 8 anførte. Såfremt Stenhøj måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over Stenhøjs ansvar i medfør af denne bestemmelse eller produktansvar i medfør af pkt. 9, er køber forpligtet til at friholde Stenhøj for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod Stenhøj. Stenhøj kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab, herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller skader.

11. Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved levering af Stenhøjs ydelse at foretage en grundig undersøgelse af, om ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af at den leverede ydelse lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt serienummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. Stenhøj har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før Stenhøj tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af Stenhøjs afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres købers misligholdelsesbeføjelser. Køber er forpligtet til at betale ethvert beløb, der ikke er under reklamation, og er uberettiget til at tilbageholde hele fakturabeløbet i det tilfælde, hvor denne indeholder produkter eller ydelser, der ikke er under reklamation.

12. Returnering af varer

Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Stenhøj, og da kun mod et returneringsgebyr svarende til minimum 50% af varens fakturapris, med mindre andet er aftalt skriftligt. Varer, som er tilvirket specielt til køber, eller som normalt ikke lagerføres af Stenhøj, tages under ingen omstændigheder retur.

13. Force majeure

Stenhøj er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af ydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist ligger uden for Stenhøjs rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, terrorisme, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, vareknaphed, sygdom, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Stenhøj.

14. Ejendomsforbehold

Stenhøj forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer Stenhøjs ejendomsforbehold. 15. Værneting og lovvalg Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret ved Stenhøjs værneting. Stenhøj skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist i stedet afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.

Gældende fra 1. januar 2023

Download som pdf

×